Reserveer nu!

GW2: Heart of Thorns (DE)
GW2: Heart of Thorns (SE)

Game cards

EVE Online 1 PLEX
EVE Online 2 PLEX
Guild Wars 2 2000 Gems
PSN Card BE € 20
PSN Card BE € 50
PSN Card NL € 20
PSN Card NL € 50
PSN Plus BE 365
PSN Plus BE 90
PSN Plus NL 365
PSN Plus NL 90
Star Wars: TOR (60 Day)
WoW Pre-paid Game Card
Xbox 360 Live Gold 1 mnd
Xbox 360 Live Gold 12 mnd
Xbox 360 Live Gold 3 mnd
Xbox Live Gift Card 25 euro
Xbox Live Gift Card 50 euro

Account keys

Diablo 3
Diablo 3: Reaper of Souls (PC)
EVE Online Starter Pack
LOTRO: Helms Deep Premium
Norton Internet Security (1 PC)
Rift: Planes of Telara CE
StarCraft 2: Heart of the Swarm
StarCraft 2: Wings of Liberty
World of Warcraft Battlechest
World of Warcraft: Warlords of Draenor

 

Account

E-mailadres

Wachtwoord

Nieuw? Registreer nu!
Wachtwoord vergeten?

 

Xbox Live

 

Klantenreactie

"Super service. Jullie zien mij zeker weer terug!"
Vinod

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van GameCard.nu met derden ("Koper") zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: "Voorwaarden") van toepassing. Het door Koper accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Al hetgeen in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van GameCard.nu wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door GameCard.nu ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op toekomstige overeenkomsten met Koper, ook indien de toepasselijkheid van deze Voorwaarden bij het sluiten van deze overeenkomsten niet uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

Alle aanbiedingen van GameCard.nu zijn vrijblijvend. GameCard.nu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment haar prijzen en leveringsvoorwaarden te wijzigen.

Bestellingen geschieden door middel van het door Koper invullen van een online bestelformulier, of het doen van een bestelling per email, fax, telefoon of post. De bestelling houdt een voor Koper bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst in. Het aanbod wordt geacht te zijn gedaan wanneer het GameCard.nu heeft bereikt.

GameCard.nu kan een bestelling binnen 7 kalenderdagen accepteren door middel van een e-mail aan het door Koper opgegeven e-mailadres ter bevestiging van de bestelling en (of) door toezending van het bestelde product. Indien de bestelling niet binnen deze termijn op een van de hiervoor genoemde wijzen is geaccepteerd, geldt de bestelling als geweigerd.

Artikel 3. Conformiteit

De beschrijvingen en specificaties van het bestelde product zijn gebaseerd op de informatie van de fabrikant van het betreffende product. Hiervan kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 4. Prijzen

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verpakkings-, verzekerings- en verzendkosten.

Alle genoemde prijzen, inclusief die voor verpakking en verzending, gelden slechts voor bestellingen binnen Nederland, en slechts op het tijdstip van de bestelling. GameCard.nu is gerechtigd alle prijzen op elk moment aan te passen, waarmee de daarvoor gehanteerde prijzen automatisch komen te vervallen. Slechts de op het moment van de bestelling vermelde prijzen zijn geldig.

Indien de prijzen in de periode gelegen tussen de bestelling en de levering, c.q. de uitvoering van de overeenkomst stijgen, is Koper gerechtigd de bestelling te annuleren of (naar zijn keuze) de overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na mededeling van de prijsverhoging GameCard.nu.

Artikel 5. Bedenktijd

Koper heeft het recht om de koop binnen 7 werkdagen na ontvangst van het geleverde product te ontbinden door het doen van een mededeling aan GameCard.nu. Dit recht op ontbinding geldt niet, wanneer Koper handelt in beroep of bedrijf, alsmede wanneer de koop zaken betreft als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW.

Binnen 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient Koper het product terug te zenden aan GameCard.nu. De kosten voor terugzending zijn voor rekening van GameCard.nu.

Koper mag met betrekking tot het product ten aanzien waarvan de koop is ontbonden geen handelingen verrichten die (krachtens de bij het product geleverde beschrijving, handleiding of anderszins) zijn voorbehouden aan de fabrikant of door deze aangewezen personen. Onder deze handelingen zijn onder meer begrepen het verwijderen van verzegelingen, serienummers of vergelijkbare handelingen.

Bij beschadiging of tenietgaan van een product heeft GameCard.nuhet recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik met als uitsluitend doel het product uit te proberen, en indien hierbij de bij het product behorende voorschriften zijn opgevolgd. Het recht tot ontbinding geldt niet indien het product:

Artikel 6. Levering en overmacht

Levering geschiedt door toezending van het gekochte product aan het door Koper opgegeven afleveradres.

De termijn voor levering is in de catalogus op de website aangegeven. De aangegeven termijnen zijn evenwel indicatief en voor GameCard.nu niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een leveringstermijn is overeengekomen.

GameCard.nu kan te allen tijde de overeenkomst ontbinden indien het bestelde product (tijdelijk) niet verkrijgbaar is, dan wel Koper een aanbod doen tot levering van een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar product.

Indien levering onmogelijk is doordat het product (tijdelijk) niet beschikbaar is, wordt Koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en betaalt GameCard.nu de koopprijs zo snel mogelijk (en in ieder geval binnen 30 dagen na deze kennisgeving) terug.

Onmogelijkheid van levering wordt zo spoedig mogelijk aan Koper medegedeeld, eventueel met een gelijktijdig aanbod tot levering van een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar product. Uiterlijk binnen 30 dagen na voornoemde mededeling betaalt GameCard.nu de koopprijs aan Koper terug, tenzij intussen een nieuwe overeenkomst is gesloten.

GameCard.nu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of vertraagd in behandeling nemen van een bestelling, vertraging in de levering, het uitblijven van levering, of door welke andere oorzaak dan ook, tenzij en voor zover vast is komen te staan dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van GameCard.nu.

Bij vertraging in de levering wegens het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het product (of enige andere oorzaak welke niet in de macht van GameCard.nu ligt), wordt Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien voornoemde oorzaak 4 weken na het sluiten van de overeenkomst nog voortduurt, kan elk van beide partijen de overeenkomst ontbinden. Bij levering worden de kosten voor verpakking en verzending apart vermeld.

Artikel 7. Betaling, opschorting en verrekening

Levering geschiedt slechts tegen vooruitbetaling of onder rembours. Betaling geschiedt in beginsel op de wijze zoals door Koper geďndiceerd bij de bestelling.

In bepaalde gevallen, naar vrije keuze van GameCard.nu, kan aan ondernemingen worden geleverd tegen betaling achteraf of volmacht tot het automatisch (doen) incasseren van de koopsom, vermeerderd met alle bijkomende kosten, doch slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Indien een van deze wijzen van betaling is overeengekomen, is de vordering van GameCard.nu evenwel direct na het sluiten van de overeenkomst opeisbaar.

Alle betalingen geschieden zonder enige vorm van verrekening, inhouding of opschorting, uit welken hoofde dan ook, behoudens indien en voor zover de betreffende vordering van Koper door GameCard.nu wordt erkend of deze anderszins is vast komen te staan.

Aan de bestelling kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van GameCard.nu.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim, en vanaf die dag een rente van 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het openstaande bedrag. GameCard.nu is gerechtigd om, indien Koper met enige betaling waartoe hij is gehouden in gebreke blijft de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, of deze te ontbinden.

Koper is niet gerechtigd enige verplichting tot betaling of teruglevering op te schorten in afwachting van nakoming van een verplichting door GameCard.nu, tenzij beide verplichtingen voortvloeien uit (ontbinding van) dezelfde overeenkomst.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van door GameCard.nu geleverde producten gaat pas over op het moment dat Koper al hetgeen deze op grond van de enige overeenkomst aan GameCard.nu verschuldigd is, heeft voldaan.

Het risico van het product gaat reeds op het moment van de feitelijke aflevering over op Koper.

Enige vorm van overdracht, verhuur, verpanding, bezwaring, overdracht tot zekerheid van het product, of enige vorm van verandering aan het product door Koper is niet toegestaan zolang Koper de eigendom nog niet heeft verkregen, een en ander behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GameCard.nu.

Artikel 9. Garantie

Koper is gehouden om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Koper GameCard.nu daarvan zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering (althans na het moment waarop constatering redelijkerwijze mogelijk was), schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Koper kan er geen beroep meer op doen dat het product niet aan de overeenkomst beantwoord indien hij de verkoper daarvan niet binnen vooromschreven periode op de hoogte heeft gesteld.

Schade aan het product als gevolg van het in strijd met de voorschriften of deze Voorwaarden handelen door Koper, bij het inbouwen, aansluiten, bedienen of opslaan van het product, is voor rekening en risico van Koper. Voorschriften die in acht dienen te worden genomen betreffen in ieder geval (maar niet uitsluitend) de voorschriften zoals verstrekt door de fabrikant van het product.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten is GameCard.nu in geval van overmacht gerechtigd, naar haar keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan Koper, zonder dat GameCard.nu gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan GameCard.nu kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Software

Bij de koop van een softwareproduct verkrijgt Koper een gegevensdrager (cd-rom, etc.), de bijbehorende documentatie (indien aanwezig), alsmede een gebruikerslicentie conform de licentievoorwaarden van de fabrikant.

Koper verklaart zich door middel van het eerste gebruik van de software automatisch akkoord met de betreffende licentievoorwaarden. Het intellectueel eigendom van het product blijft bij de licentiegever. Alle rechten op de door GameCard.nu genoemde en gebruikte productaanduidingen, merken, logo’s etc., behoren toe aan de respectievelijke houders van deze rechten. Bij het gebruik van de producten dient Koper alle rechten van derden te respecteren.

Installatie van nieuwe software, alsmede het veranderen van reeds geďnstalleerde software houden het risico in van dataverlies. Koper dient maatregelen te nemen teneinde dataverlies te voorkomen. Voor schade als gevolg van de installatie van nieuwe software is GameCard.nu niet aansprakelijk.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en (transport) schade

Elke aansprakelijkheid van GameCard.nu is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de schade die in vergelijkbare gevallen redelijkerwijs kon worden voorzien.

GameCard.nu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies van data op bij GameCard.nu gekochte opslagmedia. Van aansprakelijkheid van GameCard.nu kan slechts sprake zijn in geval van opzet of grove schuld.

Indien het product of de verpakking bij levering zichtbare, c.q. merkbare schade heeft, is Koper verplicht dit onmiddellijk bij de transporteur te melden en de ontvangst te weigeren. Tevens dient hij onmiddellijk GameCard.nu schriftelijk op de hoogte te stellen van deze schade.

Verborgen gebreken dienen, na hun ontdekking, onmiddellijk en schriftelijk aan GameCard.nu te worden gemeld.

Artikel 13. Privacy

GameCard.nu behandelt alle gegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Alle door Kopers verstrekte gegevens worden uitsluitend door GameCard.nu gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze Voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van GameCard.nu noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.

Artikel 14. Overige bepalingen

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht, of om enige andere reden buiten toepassing wordt gelaten, dan blijft de geldigheid van deze Voorwaarden voor het overige in stand en zal de ongeldige bepaling worden vervangen voor een door GameCard.nu vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.

GameCard.nu is gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het door Koper opgegeven adres.

GameCard.nu is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

Op alle overeenkomsten met GameCard.nu is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Privacy beleid